Projekty zrealizowane

PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2007
Projekty własne:
1. Rok 2004 Phare 2001 „Kompetencja, rozwój, zawód" podprojekt 4 „Wsparcie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia" "Promocja Zatrudnienia i RZL Woj. Zachodniopomorskie 2003/2004".Cel:aktywizacja zawodowa osób uczących się i zdobycie umiejętności praktycznych. Temat: stworzenie dwóch szkolnych firm symulacyjnych; grupa docelowa:165 uczniów
2-3. Lata 2005-2006 i 2006-2007 Dwa projekty w ramach ZPORR Dz. 2.1 „Zastosowanie technologii informacyjnych w warsztacie pracy". Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy i nabycie nowych umiejętności informatycznych osób pracujących, w tym przede wszystkim zastosowanie ICT w pracy dydaktycznej nauczycieli. W ramach projektu zastosowano elementy nauczania na odległość. Liczba uczestników: ok. 400 osób
Projekty partnerskie:
4. SPO RZL Działanie 1.6 „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie", lata 2005-2006.Cel:Podniesienie statusu zawodowego i społecznego bezrobotnych kobiet poprzez aktywizację zawodowa i osobistą, wyposażenie w nowe kwalifikacje zawodowe, Liczba uczestników: 48 osób
5-6. Lata 2006-2007 w dwóch projektach realizowanych w ramach ZPORR Działanie 2.1 i 2.4. Projekt 2.4 „Nowe kwalifikacje-Nowe możliwości" do osób bezrobotnych i pracujących w sektorach restrukturyzowanych. Liczba uczestników: 90 osób, które zostały przeszkolone w zakresie: szkoleń zawodowych i języków obcych. W Projekcie 2.1 „Dogonić Europę" adresowanym do osób pracujących pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe Liczba uczestników: 210 osób.
PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2008-2009
Projekty własne:
7. Priorytet IX Działanie 9.1.2 Projekt „Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego – zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjów powiatu koszalińskiego" Partnerzy projektu: Starostwo powiatu koszalińskiego, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej. Liczba uczestników: 270 uczniów
8. Priorytet IX Działanie 9.1.2 Projekt „Nauka dla przyszłości. Większe kompetencje informatyczne-szansą na sukces edukacyjny i osobisty gimnazjalistów" skierowany do uczniów gimnazjów Nr 2, 4, 7 i 13 z Koszalina. Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej. Liczba uczestników: 200 uczniów
9. Priorytet IX Działanie 9.2 Projekt „Od praktyki zawodowej do sukcesu zawodowego. Warsztaty praktyczne w szkolnej firmie symulacyjnej „NET" Partner: KOPRIN Sp. z o.o. Liczba uczestników: 120 uczniów
10. Priorytet VIII Działanie 8.1.1 Projekt „Nie czekaj na cud - inwestuj w siebie. Wspieranie rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych w subregionie koszalińskim" Partner: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Liczba uczestników: 200 osób
11. Priorytet VI Działanie 6.1.1 „Czas na zmiany – czas na Ciebie – Szkoleniowy program wsparcia w wejściu lub powrocie na rynek pracy kobiet nieaktywnych zawodowo" Partnerzy projektu: International House Koszalin, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej. Liczba uczestników: 30 osób
Projekty partnerskie:
12. Priorytet VII Działanie 7.2.2 Projekt Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości „Profesjonalizacja kadr ekonomii społecznej" Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. POW „AYA" jest partnerem projektu. Liczba uczestników: 212 osób
PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2009-2011
Projekty własne:
13. Priorytet VI Działanie 6.1.1 „Nie czekam-sam kształtuję swoją przyszłość" Partnerzy projektu: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej. Liczba uczestników: 60 osób
14. Priorytet IX Działanie 9.2 Projekt „Lepszy start zawodowy dla technika informatyka". Partner projektu: KOPRIN Sp. z o.o. Liczba uczestników: 60 uczniów
15. Priorytet VIII Działanie 8.1.1 Projekt „Twoja firma – Twoja siła. Jak być przedsiębiorczym w branży pielęgniarsko – położniczej. Partner: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Liczba uczestników: 150 osób
Projekty partnerskie:
16. Priorytet IX Działanie 9.4 Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Projekt „Nowe kwalifikacje - większe szanse rozwoju zawodowego nauczycieli. Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki". POW „AYA" jest partnerem UAM im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu zastosowano elementy nauczania na odległość. Liczba uczestników: 90 nauczycieli
17. Priorytet VIII Działanie 8.1.1 Projekt „Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności kadry kancelarii podatkowych i biur rachunkowych województwa zachodniopomorskiego" Projekt Kancelarii Podatkowej „Constans" w Koszalinie. W ramach projektu zastosowano elementy nauczania na odległość. Liczba uczestników: 196 osób
18. Priorytet IX Działanie 9.1.2 Projekt „Równe szanse na starcie. Wsparcie edukacyjne uczniów z terenów wiejskich Gminy Mielno i Będzino" Projekt Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Liczba uczestników: 200 osób
PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2012-2015
Projekty własne:
19. Priorytet VI Działanie 6.1.1 Projekt „Menedżer jakości dla branż strategicznych województwa zachodniopomorskiego, Partnerzy: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej, Liczba uczestników: 48 studentów studiów zaocznych lub absolwentów uczelni wyższych
20. Priorytet IX Działanie 9.1.2 Projekt „Kompetencje i kreatywność = Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie" Partnerzy: Zachodniopomorski Ośrodek ruch drogowego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej, Liczba uczestników: 144 uczniów
21. Priorytet IX Działanie 9.1.2 Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO Computer College w Koszalinie" Partnerzy: Akademia Pomorska w Słupsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej, Liczba uczestników: 100 uczniów
22. Priorytet VII Działanie 7.2.1 Projekt „Wyjść życiu naprzeciw" Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej, Liczba uczestników: 60 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
23. Priorytet VI Działanie 6.1.1 Projekt „Nowe kwalifikacje-pewna praca. Kompleksowy projekt wsparcia osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wejście na rynek pracy w branży drzewnej" Partnerzy: KPPD SA w Szczecinku, Ośrodek Kształcenia Kadr Kępno. Liczba uczestników: 80 osób bezrobotnych
24. Priorytet VIII działanie 8.1.1 Projekt „Program podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników przedsiębiorstwa PRO-WAM z Koszalina". Liczba uczestników 80 osób, pracowników PRO-WAM
Projekty partnerskie:
25. Priorytet IX Działanie 9.4 Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Projekt „Nowe możliwości zawodowe-studia podyplomowe z matematyki i szkolenia doskonalące ICT POW „AYA" jest partnerem UAM im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Liczba uczestników: 50 nauczycieli
26. Priorytet VIII Działanie 8.1.1 Projekt „Kompleksowy program podniesienia kompetencji i kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej KPPD". POW AYA jest partnerem KPPD w Szczecinku, Liczba uczestników: 312 osób
27. Priorytet VII Działanie 7.2.1 Projekt „Bilet powrotny. Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia". POW „AYA" jest partnerem dla Pracowni Pozarządowej z Koszalina. Liczba uczestników: 60 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
28. Priorytet VIII działanie 8.1.1 Projekt Kompetentny pracownik-Konkurencyjna firma. Program podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników przedsiębiorstwa GIPO z Koszalina". POW AYA jest partnerem SZJ Consulting. Liczba uczestników 50 osób, pracowników GIPO
We wszystkich zrealizowanych projektach zostały osiągnięte zamierzone rezultaty a uczestnicy ocenili udział w projektach bardzo wysoko.

Partnerzy